Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności korzystania z usług firmy Analityka Dietetyczna

www.analitykadietetyczna.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Pomysłodawcą oraz właścicielem Serwisu www.analitykadietetyczna.pl jest Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180, zwana w dalszej części Regulaminu Administratorem.
 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis www.analitykadietetyczna.pl.
 3. Definicje:  a) Administrator (Konsultant) – Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez skontaktowanie się w celu zakupu konsultacji dietetycznych oraz sprzedaży ebooków, b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem analitykadietetyczna.pl, udostępniający dane kontaktowe Administratora celem zakupu usług dietetycznych i ebooków, a także służący do wyszukiwania materiałów publikowanych w Serwisie, c) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, d) Wywiad – formularz w formie elektronicznej, który wypełnia Klient, zawierający dane osobowe, wiek, wzrost, wagę, opis problemów zdrowotnych, opis obecnego stanu zdrowia, informacje o aktywności fizycznej, dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób, informacje o nawykach żywieniowych, akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, e) Firma – firma świadcząca usługi konsultacyjne i sprzedaż elektronicznych produktów w Serwisie, f) Poczta elektroniczna – sposób przekazywania informacji drogą mailową poprzez adres e-mail: analitykadietetyczna@gmail.com przez Administratora.; g) Sklep – miejsce, w którym można dokonać zakupu ebooków.
 • 2. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG KONSULTACJI DIETETYCZNYCH
 1. Konsultant posiada stosowne uprawnienia do udzielania konsultacji i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.
 2. Firma świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej, sportowej, psychodietetyki, aktywności fizycznej.
 3. Konsultacje dokonywane przez Firmę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Firmę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych oraz na fakt zaangażowania lub braku zaangażowania klienta w zalecone wskazówki przez Konsultanta. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Konsultanta zawierają indywidualną interpretację danego stanu zdrowia klienta i są oparte na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w Wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Konsultanta. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Konsultanta, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego zdrowia lub podania przez Klienta nierzetelnych informacji.
 7. Usługa konsultacji obejmująca plan żywieniowy i suplementacyjny przygotowany przez Konsultanta przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Klienta i nie może być przez niego przekazywany osobom trzecim.
 8. Konsultant ma możliwość odmówienia wykonania usługi, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Klienta. W takich przypadkach Konsultant poinformuje o odmowie wykonania usługi, jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.
 9. Firma świadczy usługi na rzecz Klienta zgodnie z ofertą przedstawioną w serwisie www.analitykadietetyczna.pl (zakładka: oferta) lub jeśli usługa jest nietypowa – drogą mailową poprzez adres analitykadietetyczna@gmail.com.
 10. Czas realizacji usługi przez Firmę wynosi do 20 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy.
 11. Realizacja usługi przez Konsultanta rozpoczyna się od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym koncie. 
 12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Firmy, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Klienta.
 13. Ceny podane przez Konsultanta wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 14. O wocie usługi nietypowej (niewskazanej w serwisie) Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. Płatności Klient dokonuje przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Firmy. Dokonanie płatności za usługę oraz wypełnienie Wywiadu otrzymanego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego regulaminu.
 16. Klient, który uiścił opłatę za usługę ma prawo do otrzymania faktury.
 17. Klient może odebrać dowód zakupu usługi (faktura) na wyraźne życzenie Klienta oraz przesłanie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wysłana w formacie PDF na podany przez niego adres e-mail.
 18. Indywidualny plan żywieniowy i plan suplementacyjny zostaną przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail. Pozostałe usługi konsultacyjne odbywają się również drogą mailową lub w inny sposób wcześniej ustalony przez obie strony.
 19. Klient przyjmuje do wiadomości, iż plan żywieniowy i suplementacyjny nie jest przeznaczony do dożywotniego stosowania bez kontroli Firmy. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą Konsultanta z ostatniego wypełnionego Wywiadu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie, niż wynika to z zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Konsultanta.
 • 3. WARUNKI ZAMÓWIENIA W SKLEPIE, REALIZACJA, ZASADY KORZYSTANIA Z EBOOKÓW
 1. Do korzystania ze Sklepu należy mieć dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail, standardowy system operacyjny, standardową przeglądarka internetowa oraz włączoną obsługa cookies.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 3. Umowa w Sklepie jest zawierana w języku polskim. 
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienie składa się poprzez wybór Ebooka, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk “Dodaj do koszyka”, a następnie z pozycji koszyka klika się przycisk „zamówienie”, następnie należy wskazać szczegóły płatności podając swoje dane i opłacić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku: “Kupuję i płacę”.
 7. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego ebooka. Po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia Firma wysyła link do pobrania ebooka. Ebook zakupiony na w serwisie www.analitykadietetyczna.pl można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format PDF.
 8. Firma i Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klient korzysta z Ebooku.
 9. Zamówienie zawierające ebooka zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Firma prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.
 10. Zaleca się zapisanie zakupionych ebooków na własnym nośniku pamięci. Firma nie świadczy usługi przechowywania zakupionych ebooków na rzecz Klienta, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na własnym nośniku pamięci. Wszystkie ebooki oferowane przez serwis są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 • 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE
 1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. indywidualny plan żywieniowy i plan suplementacyjny przygotowany według przesłanych przez Klienta informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu i Poczty elektronicznej jest wyłączone.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wynika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, może zwrócić Klientowi część lub całość wniesionej przez Klienta opłaty.wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych (w tym Ebooków), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi, o których mowa w §1 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 5. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na stronie internetowej Serwisu.
 6. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz dokumentację fotograficzną.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie.
 8. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni.
 9. W przypadku gdy reklamacja Klienta uznana zostanie za zasadną Firma może zaoferować Klientowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Klienta usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta. 
 • 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 1. Klient wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez Firmę zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osób konsultujących się z firmą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: analitykadietetyczna@gmail.com.
 2. Administratorem danych osobowych jest Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147.
 3. Celem zbierania danych jest realizacja usług konsultacji dietetycznych oraz innych usług oferowanych w serwisie www.analitykadietetyczna.pl
 4. Dane osobowe klienta nie są udostępniane innym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Klienta, a także dokumentacja Klienta przechowywane są przez okres trwania usługi oraz przez 30 dni od zakończenia usługi.
 7. Po 30 dniach od zakończenia trwania usługi dane te oraz materiały zostaną trwale usunięte z Firmy.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO.
 9. Wszystkie dokumenty sporządzane przez Konsultanta Firmy, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane na potrzeby Firmy i pracy z Klientami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.
 10. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja usługi przez Firmę.
 12. Podanie danych poprzez wypełnienie wywiadu żywieniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 16. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 17. Właściciel serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM
 1. Zawarte niżej informacje zostały sporządzone dla użytkowników Facebooka i Instagrama, a w szczególności dla fanów fanpage’a w witrynie www.facebook.com/Analitykadietetyczna i profilu www.instagram.com/analitykadietetyczna w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach posiadających przez użytkowników.
 2. Wszelkie działania w serwisie Facebook i Instagram przy użyciu fanpage i profilu są zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.
 3. Niniejsza klauzula może ulec zmianie, jednak nie będzie naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka i Instagrama oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 4. Wszelkie informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 5. Firma Analityka Dietetyczna administruje dane użytkownika tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania użytkownika, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej działalności oraz treści udostępnionych przez firmę.
 6. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a  Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś i profilu @analitykadietetyczna zbierane są i przetwarzane następujące rodzaje danych osobowych:
  • identyfikator Facebooka i Instagrama (zwykle zawierający imię i nazwisko użytkownika);
  • zdjęcie profilowe (zwykle pozwalający rozpoznać wizerunek użytkownika);
  • inne zdjęcia; umieszczanie zdjęć pod postami fanpage’a Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś oraz w prywatnych wiadomościach Instagrama jest dobrowolne;
  • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger i Instagram (poprzez aplikacje możliwe jest uzyskanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz opisu i innych danych, niezbędnych do podjęcia współpracy dietetycznej).
 7. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 8. Aktywność użytkowników związana z korzystaniem z fanpage’a i profilu na instagramie nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook i Instagram.
 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na którą wyraża użytkownik zgodę kierując zapytanie do firmy.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli relacja z użytkownikiem dotyczy możliwości/ chęci rozpoczęcia współpracy oraz ustalenia ich warunków w związku z wykonywaną działalnością.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli relacja z użytkownikiem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 10. Informacje na temat użytkowników, zgromadzone w wiadomościach prywatnych będą przechowywane do momentu upłynięcia 30 dni od zakończenia współpracy.
 11. W przypadku informacji posiadanych w ramach udostępnionych komentarzy przez użytkownika, będą one dostępne na fanpage i Instagram do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
 12. Dane osobowe użytkowników gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega zachowaniu na zasadach określonych regulaminem Facebooka i Instagrama.
 13. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 14. Jeśli użytkownik dopatrzy naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych ze strony firmy, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia przez użytkownika.
 16. Relacje pomiędzy firmą Analityka DIetetyczna Karolina Gołaś, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
 17. Dane osobowe użytkownika nie są przez firmę Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś profilowane.
 18. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wpisów zamieszczonych w Serwisie Facebook oraz Instagram jest zabronione. 
 19. W przypadku bezprawnego wykorzystania wpisu lub części lub całości materiałów pochodzących z Serwisu Facebook (www.facebook.com/Analitykadietetyczna) i/lub z Serwisu Instagram (www.instagram.com/analitykadietetyczna), Administrator, upoważniony jest do naliczenia od korzystającego, wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł za każdy wpis, którego dotyczy naruszenie. 
 • 7. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Firmy www.analitykadietetyczna.pl  przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Firmy bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Klient dokonujący zakupu nie jest uprawniony do rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,  utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania, komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób,  Klient jest zobowiązany do dbania o to, by osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami zawartymi w danym ebooku.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 5. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wpisów zamieszczonych w Serwisie oraz zawartych w Ebookach jest zabronione. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 6. W przypadku bezprawnego wykorzystania wpisu lub części lub całości materiałów pochodzących z Ebooka zakupionego w Serwisie autorstwa Administratora, tak i wpisu lub części wpisu pochodzące z bloga Serwisu, Administrator, upoważniony jest do naliczenia od korzystającego, wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł za każdy wpis, którego dotyczy naruszenie. 
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Serwis www.analitykadietetyczna.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji w serwisie www.analitykadietetyczna.pl  Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z usług.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu wwww.analitykadietetyczna.pl
 5. Dokonanie płatności oraz przesłanie wypełnionego Wywiadu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego oświadczenia:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Analitykę Dietetyczną Karolina Gołaś w celach związanych z realizacją usługi oraz celach marketingowych prowadzonych przez Firmę Analityka Dietetyczna (zgodnie Rozporządzeniem zwanym RODO”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 14.08.2019 roku.