Polityka opinii

Polityka opinii firmy Analityka Dietetyczna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Polityka opinii określa zasady i reguły publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Karolinę Gołaś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180 zamieszczanych w Serwisie, w Wizytówce Google oraz w Mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Właściciela Serwisu.
 2. Definicje: a) Administrator (Konsultant) – Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez skontaktowanie się w celu zakupu konsultacji dietetycznych oraz sprzedaży ebooków, b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem analitykadietetyczna.pl, udostępniający dane kontaktowe Administratora celem zakupu usług dietetycznych i ebooków, a także służący do wyszukiwania materiałów publikowanych w Serwisie, c) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, d) Media społecznościowe – profile lub konta lub strony prowadzone w serwisach społecznościowych, w tym: Facebook – konto dostępne pod nazwą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś dostępne pod adresem: www.facebook.com/Analitykadietetyczna, Instagram – konto dostępne pod nazwą analitykadietetyczna dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/analitykadietetyczna; strona w serwisie Google Firma pod nazwą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś dostępna pod adresem:  LINK ; e) Serwis – strona internetowa https://analitykadietetyczna.pl/opinie-i-efekty/ f) Opinia – wszystkie wypowiedzi o charakterze subiektywnym lub ich fragmenty opublikowane w Serwisie, Wizytówce Google Firma oraz w Mediach Społecznościowych, g) Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym h) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google lub Media społecznościowe i) Właściciel Sewisu – Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180.
2. ZASADY I REGUŁY PUBLIKOWANIA OPINII.
 1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych Opinii o Usługach i Produktach.
 2. W Serwisie, Wizytówce Google oraz Mediach Społecznościowych (Facebook, Instagram) dodawane i publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
 3. Opinie pochodzą w szczególności od:
  • osób będących klientami, którzy dokonali zakupu Produktu, Usługi
  • osób, którzy otrzymali Produkt nieodpłatnie
  • osób, którzy korzystali z Produktu
  • osób, którzy otrzymali produkt na podstawie umowy barteru
  • osób, którzy otrzymali produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 4. Właściciel Serwisu zapewnia, że publikowane w Serwisie, w Wizytówce Google oraz w Mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go zakupili od Właściciela Serwisu.
 5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu.
3. ZASADY I REGUŁY WERYFIKOWANIA OPINII.
 1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie: w Serwisie, te które otrzyma od Konsumentów na Instagramie, oraz zezwala na wydawanie Opinii na Facebooku oraz Wizytówce Google zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.
 2. Wszystkie Opinie publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie i Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją, a opinie publikowane na Facebooku oraz w Wizytówce Google nie są weryfikowane przez te Serwisy, a podlegają weryfikacji przez Właściciela Serwisu tuż po ich publikacji.
 3. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Klient, który wydał Opinię używał danego Produktu lub Usługi lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka oraz osobą wystawiającą opinię w serwisie Google Firma z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub Usługi lub go nabył od Właściciela Serwisu.
4. ZASADY I REGUŁY MODYFIKACJI I USUWANIA OPINII.
 1. Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania w całości lub w części, poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu w sytuacji, gdy Opinia np.: jest sprzeczna z prawem, jest obraźliwa, zawiera groźby, jest zniesławiająca, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca lub propaguje przemoc, narusza lub ogranicza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku, jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, zawiera nieprawdziwe opinie i informacje dotyczące faktów, zawiera informacje poufne, zawiera dane osobowe, zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych, w tym w szczególności stanowiące charakter reklamy czy treści pornograficznych, dotyczy usuniętego lub wycofanego Produktu. 
5. REKLAMACJE OPINII.
 1. Klient może złożyć reklamację. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na stronie internetowej Serwisu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia lub stwierdzenia niezgodności, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz dokumentację fotograficzną.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Sewisu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPINIE.
 1. Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą użytkownicy.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Klientów, w tym szkody oraz roszczenia Klienta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
 3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć, wartości osób trzecich.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Najnowsza i aktualnie obowiązująca treść polityki i regulaminu opinii dostępna jest w Serwisie na stronie www.analitykadietetyczna.pl.
 2. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej poltyki i regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszego Regulaminu bez uszczuplenia praw nabytych przez Użytkowników przed dniem dokonania zmiany.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Data publikacji Polityki opinii: 01.01.2023 r.